Γίνε Χορηγός

Γίνε Χορηγός

Η Europa Donna Κύπρου διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του λογότυπου της Europa Donna στην Κύπρο.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με σχετική πιστοποίηση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, διατηρεί επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του κατοχυρωμένου «ροζ φιόγκου (κορδέλας)» -σύμβολο του αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού, σε όλη την κυπριακή επικράτεια. Παρόμοιο πλαίσιο αντίληψης, ισχύει και για τις φιγούρες.

 

   A. Χρήση Συμβόλων και Λογότυπου για σκοπούς ενημέρωσης από τρίτους, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα

Αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του μαστού, η Europa Donna Κύπρου, δύναται να παραχωρήσει σε τρίτα μέρη, εντελώς δωρεάν, υφασμάτινους ροζ φιόγκους (κορδέλες) ή/και μικρές χάρτινες φιγούρες ή/και, υπό προϋποθέσεις που ο ίδιος ο Σύνδεσμος θα καθορίσει αναλόγως εκάστης περίπτωσης, δικαίωμα εκτύπωσης και αναπαραγωγής των συμβόλων αυτών ή του λογότυπου. Επιπρόσθετα, με τη σύμφωνη γνώμη του Συνδέσμου, το τρίτο μέρος μπορεί να κάνει ονομαστική αναφορά στην Europa Donna Κύπρου.

       B.   Χρήση Συμβόλων και Λογότυπου για σκοπούς ενημέρωσης από τρίτους με οικονομική δραστηριότητα

Η χρήση των τριών συμβόλων (Λογότυπο Συνδέσμου, Ροζ Φιόγκος και Φιγούρα) από τρίτα μέρη, στο πλαίσιο προωθητικών/διαφημιστικών ενεργειών (όπως αναπαραγωγή ή/και εκτύπωση τους επί οποιουδήποτε υλικού) μπορεί να προκύψει μόνον κατόπιν «Συμφωνίας Συνεργασίας» με την Europa Donna Κύπρου. Ειδικότερα:

      Β1.  «Συμφωνία Συνεργασίας»

Στο πλαίσιο της «Συμφωνίας Συνεργασίας», το τρίτο μέρος δεσμεύεται ως προς την ορθή χρήση των συμβόλων του Συνδέσμου, σεβόμενο τις ευαισθησίες και τις διαδικασίες του Συνδέσμου. Η χρήση τόσο του Λογότυπου όσο και των συμβόλων στο πλαίσιο της όποιας προωθητικής ενέργειας από πλευράς τρίτου μέρους, συμφωνείται εκ των προτέρων με τον Σύνδεσμο. Ως γενική αρχή, καθορίζεται ότι η «Συμφωνία Συνεργασίας» και η χρήση των συμβόλων του Συνδέσμου, μπορεί να γίνεται έναντι παραχώρησης οικονομικής στήριξης, είτε με τη μορφή δωρεάς, είτε με τη μορφή παραχώρησης μέρος των καθαρών εσόδων μιας προωθητικής ενέργειας ή/και της πώλησης προϊόντος/ων ή/και της διάθεσης υπηρεσιών του τρίτου μέρους,  είτε ως συνδυασμός των πιο πάνω μορφών. Το ύψος της οικονομικής βοήθειας προς το Σύνδεσμο καθορίζεται από το ύψος των αναμενόμενων εσόδων της εταιρείας/οργανισμού από τη σχετική προωθητική ενέργεια ή/και την πώληση προϊόντος/ων ή/και τη διάθεση των υπηρεσιών, από πλευράς του τρίτου μέρους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενδιαφερόμενη εταιρεία/οργανισμός, ενημερώνει το Σύνδεσμο, για το ύψος των καθαρών εσόδων που αναμένει ότι θα προκύψει από τη σχετική προωθητική ενέργεια. Η εταιρεία/οργανισμός, δεσμεύεται όπως παραχωρήσει, είτε τουλάχιστον το 1/3 των αναμενόμενων καθαρών εσόδων, είτε να παραχωρήσει δωρεά προς το Σύνδεσμο, η οποία θα ανέρχεται επίσης στο ίδιο εκτιμώμενο ποσό καθαρών εσόδων, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.     

Με την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, ο οργανισμός/εταιρεία, υποβάλει στην Europa Donna Κύπρου, αντίγραφο των τελικών εσόδων που εξασφάλισε από τη σχετική προωθητική ενέργεια που εκτέλεσε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο και ένεκα της χρήσης των συμβόλων ή του λογότυπου του Συνδέσμου.

Ο οργανισμός/εταιρεία είναι υπεύθυνος και υπόλογος έναντι του νόμου για τη φιλανθρωπική ενέργεια που αναλαμβάνει να εκτελέσει, εξασφαλίζει απευθείας τις απαραίτητες άδειες από το κράτος για τη διενέργεια της εκδήλωσης του, βεβαιώνεται ότι στο προϊόν που σχετίζεται με την προωθητική του ενέργεια, αναγράφεται και κοινοποιείται το ακριβές ποσοστό της δωρεάς επί των καθαρών εσόδων που πρόκειται να παραχωρήσει προς οικονομική στήριξη της Europa Donna Κύπρου -σύμφωνα και με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, και ανακοινώνει με δική του ευθύνη και κόστος, το ύψος της δωρεάς που θα παραχωρήσει στο Σύνδεσμο, εάν αυτό θεωρείται απαραίτητο. Ο οργανισμός/εταιρεία που συμβάλλεται με την Europa Donna Κύπρου στο πλαίσιο της «Συμφωνίας Συνεργασίας», παραμένει αποκλειστικός υπόλογος/η έναντι του νόμου σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις στην Κυπριακή Δημοκρατία περί εμπορικών δραστηριοτήτων και τη φιλανθρωπική δραστηριότητα που ο ίδιος ο οργανισμός/εταιρεία, αναλαμβάνει να εκτελέσει.

       C.  Προνόμια Χορηγών και Υποστηρικτών

Επιπρόσθετα, εάν ο οργανισμός/εταιρεία που συμβάλλεται με την Europa Donna Κύπρου, ανήκει στην κατηγορία Χορηγού/Υποστηρικτή, ισχύουν παράλληλα και τα ωφελήματα προβολής Χορηγών και Υποστηρικτών που αναφέρονται στον «Πίνακα Προνομίων για Χορηγούς και Υποστηρικτές» και τα οποία προσφέρονται σε Χορηγούς και Υποστηρικτές από το Σύνδεσμο της Europa Donna Κύπρου.

       D.  Εξαιρέσεις Προβολής (ισχύει για Συμβόλαια και Μνημόνια Συναντίληψης)

Διευκρινίζεται ότι το κάτωθι πακέτο προνομίων χορηγών και υποστηρικτών, δεν εφαρμόζεται/ισχύει στις περιπτώσεις όπου η Europa Donna Κύπρου συμβάλλεται με οργανισμούς/εταιρείες, στο πλαίσιο υπογραφής «Συμβολαίου» ή «Μνημονίου Συναντίληψης» για σκοπούς διοργάνωσης μιας συγκεκριμένης εκδήλωσης ή δράσης. Για το κάθε «Συμβόλαιο» ή «Μνημόνιο Συναντίληψης», ισχύουν ξεχωριστές πρόνοιες, οι οποίες συμφωνούνται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά έγγραφο συμφωνίας.  

Εάν ενδιαφέρεστε να χορηγήσετε προγράμματα, υπηρεσίες ή δράσεις της Europa Donna Κύπρου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: 

Αρκαδίου 7 2414 Μακεδονίτισσα 

 Τηλ: 22 490849 

 Φαξ: 22 491249 

 info@europadonna.com.cy

 Ωράριο:

Δευτέρα – Παρασκευή: 8πμ – 3:00μμ

και Τετάρτη απόγευμα: 3μμ – 6μμ